نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 29 مهرماه 1400