نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،دوشنبه 3 آبان ماه 1400