نگاهی به صفحه نخست روزنامه خبرورزشی،سه شنبه 4 آبان ماه 1400