نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 4 آبان ماه 1400