نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 6 آبان ماه 1400