نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،پنجشنبه 6 آبان ماه 1400