نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 9 آبان ماه 1400