نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 11 آبان ماه 1400