نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 11 آبان ماه 1400