نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 12 آبان ماه 1400