نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 12 آبان ماه 1400