نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،یکشنبه 16 آبان ماه 1400