نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،دوشنبه 17 آبان ماه 1400