نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 17 آبان ماه 1400