نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 19 آبان ماه 1400