نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،یکشنبه 23 آبان ماه 1400