نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،دوشنبه 25 آبان ماه 1400