نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 24 آبان ماه 1400