نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 25 آبان ماه 1400