نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 27 آبان ماه 1400