نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 2 آذرماه 1400