نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 2 آذرماه 1400