نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،دوشنبه 15 آذر ماه 1400