نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،دوشنبه 15 آذر ماه 1400