نگاهی به صفحه نخست روزنامه پرسپولیس،دوشنبه 15 آذر ماه 1400