نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،سه شنبه 16 آذر ماه 1400