نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 16 آذر ماه 1400