برای زادروز مردی که خارج از زمین فوتبال هم دروزاره‌بان مردم بود.