گل اول استقلال به سپاهان توسط جعفر سلمانی در دقیقه 35 به ثمر رسید.