نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،شنبه 27 آذر ماه 1400