نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،سه شنبه 30 آذر ماه 1400