نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 2 دی ماه 1400