نگاهی به صفحه نخست روزنامه گل،پنجشنبه 2 دی ماه 1400