گل اول استقلال به پدیده توسط جعفر سلمانی در دقیقه 12به ثمر رسید.