گل دوم استقلال به پدیده توسط ژستد در دقیقه 23را شاهد هستیم.