گل اول نفت مسجدسلیمان به فجرسپاسی توسط محمد بلبلی در دقیقه 32به ثمر رسید.