تمرین گاندوها در هوای ابری ،زمین برفی

ذوب آهن اصفهان بدنبال گام محکم،در ادامه لیگ برتر و تقابل با یاران سولدو