نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 8دی ماه 1400