نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 9 دی ماه 1400