نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،چهارشنبه 15 دی ماه 1400