نادر دارستانی سردبیر فرتاک ورزشی:

نادر دارستانی سردبیر فرتاک ورزشی از جلال مرادی به عنوان شناسنامه فوتبال کرمانشاه نام برد.