نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 23 دی ماه 1400