گل دوم استقلال به نفت‌مسجدسلیمان توسط امیرحسین‌حسین‌زاده در دقیقه 51را مشاهده می کنید .