نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 2 تیر ماه 1401