نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 5 تیر ماه 1401