نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،چهارشنبه 8 تیر ماه 1401