نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 9 تیر ماه 1401