نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،یکشنبه 12 تیر ماه 1401