نگاهی به صفحه نخست روزنامه فرهیختگان ورزشی،پنجشنبه 16 تیرماه 1401