نگاهی به صفحه نخست روزنامه شوت،پنجشنبه 30 تیر ماه 1401